Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda

Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda

Muğla İl Milli Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri/ARGE Birimi tarafından hazırlanan Ulusal Ajans tarafından desteklenen KA 102 ? Mesleki  Eğitim öğrenici ve personel hareketliliği "Yenilikçi Servis Elemanları AB Yolunda" projesi yürütülmeye  başlamıştır.

 

Ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli donanımlı ve nitelikli iş gücü ile ulaşılacağı ve nitelikli iş gücünün rolünün büyük olduğu oldukça açıktır. Mesleki eğitim personelinin kendini geliştirmesine yönelik ve mesleki eğitim öğrencilerinin daha donanımlı hale gelmesine yönelik çalışmalara Bakanlıkça destek verilmektedir. Ancak, okullarda mesleki eğitimin uygulayıcıları olarak, çalışanların alanda belirlediği bazı sorunlar vardır. Okul özelinde bu sorunların odak noktası mesleki eğitim öğrencilerine kaliteli staj uygulamaları yaptırılması ve öğrencilerin motivasyonlarının sağlanmasıdır. Bu noktadan hareket ile ilimiz okullarındaki mesleki eğitim personeli ile yapılan görüşmelerde, okulu daha ilgi çekici kılmak, öğrencilerin motivasyonlarını sağlamak, öğrencilerin uygulamaya dönük becerilerini geliştirmek, mesleki eğitimi cazip kılmak, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek, özellikle turizm bölgesinde yer alan ilimiz okullarının servis ve hizmet alanlarında kaliteyi artırmak ve hem ülke genelinde hem de Avrupa'da istihdam edilebilirlik seviyelerini artırmak amacıyla proje geliştirilmesine karar kılınmıştır.

Konumu gereği ilimizin turizm ve otelcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetişmesinin sağlanarak, ülkemizin gelişmiş ülkelerle arasındaki ekonomik ve sosyal açığın kapatabilmesine destek sağlamak ve hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkan sağlamak projemizin temel amacıdır. Özellikle yiyecek içecek hizmetleri alanında mesleki eğitim almakta olan yararlanıcılarımızın modern usullerde servis alanındaki mesleki becerilerinin geliştirilerek işgücü piyasasında istihdam edilebilirliklerinin artırılması başta turizm işletmeleri olmak üzere işletmelerin kalifiye eleman ihtiyaçlarının giderilmesine destek olacak ve uluslararası iş piyasasında rekabet etme güçlerini artıracaktır.

Müdürlüğümüze bağlı 7 mesleki ve teknik eğitim merkezinin yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü servis alanı öğrenci sayıları göz önüne alınmış ve okul başına öğrencilerin yaklaşık % 30 unun katılımcı olarak yer alması kurgulanmıştır. Projemiz, hedef grup 12. Sınıfta Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında öğrenim görmekte olan 35 öğrenci ve her bir okuldan bir refakatçi öğretmenin Portekiz, Hollanda ve Macaristan'da hizmet veren otellerde staj uygulaması ve işbaşı gözlem yapması esasına dayanmaktadır.

Projemizle

·         Mesleki eğitimde staj çalışmalarının işlevinin artırılması

·         Öğrencileri modern ve kaliteli işletmelerde staj yapmalarının sağlanması

·         Kuruma Avrupa boyutu katarak, Avrupa iş birliği stratejisinin geliştirilmesi

·         Mesleki eğitimin kalitesinin ve kapasitesinin arttırılması

·         Okulda bulunan yiyecek içecek alanı servis hizmeti bölümüne Avrupa kalite standartları kazandırmak

·         Öğrencilerin motivasyonunu sağlamak

·         2023 hedefleri doğrultusunda nitelikli iş gücünü yetiştirmek

·         İş dünyasının ara elaman ihtiyacını gidermek

·         Mesleki eğitim alanında çalışan öğretmen, eğitmen, personel ve yöneticilerin becerilerinin artırımına katkı sağlamak

·         Avrupa'daki bu alandaki mesleki eğitim sistemlerinin incelenmesini ve ülkemizdeki mesleki eğitim sistemi ile kıyaslanmasını sağlamak

·         Portekiz, Hollanda ve Macaristan'daki yiyecek içecek hizmetleri servis alanında kullanılan iyi uygulamaların yerinde görülmesi

·         Refakatçi öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

3 farklı tarihte Portekiz, Belçika ve Macaristan'da hareketlilik faaliyetleri yerine getirilerek, katılımcılar işletmelerde staj yapacaktır. Proje yurtdışı hareketlilik faaliyetleri seyahat süresi de dâhil olmak üzere 21er gün olarak planlanmıştır. Katılımcılar, belirlenen işletmelerde servis hizmetleri eğitim stajlarını yerine getireceklerdir. Portekiz, Hollanda ve Macaristan'daki işletmelerde iş yeri uygulamaları yapılacak ve böylelikle yiyecek ve içecek hizmetleri alanında temel mesleki eğitim almakta olan 12. sınıf öğrencilerimiz, Avrupa'da servis alanındaki iyi uygulamalar konusunda yeterli bilgiye sahip olacaklardır.

Katılımcılarımız işletmelerde uygulamalar yapacak olup projenin iş ve işlemleri proje döngü yönetimi çerçevesinde proje yönetim ekibi tarafından yürütülecek olup planlanan faaliyetler ev sahibi kuruluşlarla iş birliği halinde yürütülecektir.

Beklenen Sonuçlar:

Katılımcılarımız Portekiz, Hollanda ve Macaristan'daki mesleki eğitim sistemi içerisinde yiyecek ve içecek hizmetleri servis alanında yapılan pratik ve uygulamaya dönük çalışmaları yerine getireceklerdir. Ülkemizde uygulanan servis hizmetleri ile yurt dışı ortak ülkelerde uygulanan mesleki eğitim servis hizmetlerini karşılaştıracaklardır. Katılımcılar ülke ekonomisine ve genç nüfusun istihdam olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar ile ülkenin ve yerelin gelişimine aynı zamanda mesleki eğitimin de gelişimine katkı sağlamış olacaklardır.

 

Sibel ERİŞTİ

Proje Koordinatörü

 

eristis@gmail.com

29.12.2020 462

29-12-202029-12-2020

Kaynak: http://muglaarge.meb.gov.tr/